De verzoening

De verzoening of minnelijke schikking
Wanneer de partijen hebben geprobeerd een geschil uit te praten, maar dat heeft niks opgebracht, en aangetekende brieven bieden evenmin een oplossing, dan kunnen de partijen (of een van hen) een verzoening aanvragen. Dit is de stap voor het echte proces.
Een verzoening is vaak de interessantste oplossing voor iedereen. Het is gratis, verloopt zonder formaliteiten en de partijen besparen er zich een dure en tijdrovende procedure mee.

 Inleiding
Hierin vindt u:
– de voor- en nadelen van een verzoening;
– de manier om een verzoening aan te vragen;
– het verloop van de procedure;
– de gevolgen van een verzoening.
Verdere inlichtingen kunt u op de griffie krijgen.
Voor adviezen kunt u zich tot een instantie voor eerstelijnsbijstand of een advocaat wenden.

 Zelf geschillen oplossen
Probeer de zaak uit te praten om zo een oplossing te vinden waarover beide partijen het eens zijn.
Spreek rustig, luister naar de ander en heb begrip voor zijn standpunt, laat het verleden rusten.
Stel zelf geen onredelijke eisen.
Als dit niet lukt, kunt u misschien een derde inschakelen (een gemeenschappelijke vriend of een vertrouwenspersoon).
Biedt dit alles geen oplossing, stuur dan een aangetekende brief naar de tegenpartij en leg uit wat u wil verkrijgen.
Als de tegenpartij niet binnen redelijke termijn op uw eisen ingaat, kunt u een verzoening aanvragen.

Een verzoening
Zoals hun naam voorspelt, zijn vrederechters het meest geschikt om geschillen op te lossen: ze hebben een juridische basis, voldoende praktijkervaring en psychologische kennis om te proberen de partijen met elkaar te verzoenen.

 Voor- en nadelen van een verzoening
Voordat u een klassieke procedure begint, kunt u gratis en zonder formaliteiten beroep doen op een rechtbank om tot een minnelijke schikking te komen.
Als een verzoening bereikt wordt, is een soms lang proces met veel kosten vermeden.
Belangrijk is dat een verzoening tussen de betrokken partijen moet gebeuren.
De rechter kan de besprekingen leiden en de partijen pogen te verzoenen, maar hij kan geen oplossing afdwingen.
Wanneer de tegenpartij niet op de verzoeningszitting verschijnt, kan de rechter dus ook geen veroordeling uitspreken.
Voor sommige handelingen geldt een verplichte termijn.
Dat kan belangrijk zijn voor uw beslissing om een verzoening aan te vragen.

Voor welke geschillen
Diverse kleine geschillen
Dit zijn alle geschillen over zaken met een waarde van ten hoogste 1860 euro. Dit geldt dus
bijvoorbeeld ook voor een herstelling die slecht zou zijn uitgevoerd of voor vergoeding van schade die u door de fout van de tegenpartij opgelopen hebt.
Een verzoening is normaal facultatief, dit is niet verplicht.

 Verloop van een verzoening
Hoe vraagt u een verzoening aan?
Stuur een brief naar de vrederechter. Dit hoeft niet aangetekend te gebeuren.
U vermeldt daarin:
›› uw naam, voornaam en adres;
›› de identiteit (naam en voornaam) en het adres van (al) de tegenpartij(en) die u wil laten roepen;
›› een korte uiteenzetting van de feiten;
›› wat u wil bereiken (bijvoorbeeld dat de tegenpartij u een bepaald bedrag betaalt);
›› dat u vraagt dat de partijen opgeroepen worden om een verzoening te proberen te bereiken.
U mag niet namens andere personen een verzoening vragen. Als uw echtgeno(o)t(e) of buren dezelfde verzoening vragen, moeten zij ook hun volledige identiteit vermelden en ondertekenen.
U kunt ook naar de griffie van het vredegerecht gaan en er mondeling een verzoeningszitting vragen.

De oproeping
Vervolgens krijgen de partijen (de tegenpartij(en) en uzelf ) een brief van het vredegerecht. Daarin staat wanneer u en de tegenpartij(en) moeten verschijnen voor de vrederechter en waar u moet zijn.
Dit zal meestal niet de openbare zittingszaal zijn, maar de raadkamer of het kantoor van de vrederechter.
U moet niet zelf naar de vrederechter komen als dit te moeilijk is. U kunt ook uw advocaat vragen te verschijnen. U kunt zich daarnaast ook laten vertegenwoordigen door uw echtgeno(o)t(e) of door een familielid (bloed- of aanverwant). U moet deze persoon dan wel een volmacht meegeven.
Een volmacht is een gehandtekend document (dat op gewoon papier kan worden geschreven) en vermeldt dat persoon X (u dus) aan persoon Y (uw echtgeno(o)t(e) of een familielid) volmacht geeft om namens hem/haar op de verzoeningszitting voor de vrederechter van het kanton te verschijnen en hij/zij er namens u een dading mag afsluiten. Een dading is een definitief akkoord dat een betwisting beëindigt omdat partijen (meestal wederzijds) toegevingen doen.

›› Uitzondering
Als u de zaakvoerder of (gedelegeerd) bestuurder van een vennootschap bent, dan kan uw
medewerker, uw familie of een vennoot niet in uw plaats verschijnen. U moet zelf komen en
een uittreksel uit het Belgisch Staatsblad met uw benoeming meenemen.
Sommige vrederechters zijn in dit geval niet zo strikt en staan toch toe dat bijvoorbeeld een medewerker (met een volmacht van u) verschijnt. Informeer daarom vooraf op de griffie.

 Op het vredegerecht
Zorg ervoor dat u stipt op het aangeduide uur aanwezig bent. Hou rekening met verkeers- en parkeerproblemen.
Een gerechtsgebouw is een openbaar gebouw: er wordt dus niet gerookt.
Meld u bij de bode of op de griffie. Uw aanwezigheid wordt er genoteerd.
De vrederechter zal u ontvangen, hoewel het enige tijd kan duren voor u aan de beurt komt.

 Het resultaat
›› Als niemand voor de tegenpartij opdaagt, kan er niets gebeuren. Om u te verzoenen moet u immers met twee partijen zijn. De vrederechter kan dus geen uitspraak doen.
In dat geval kan u een procedure starten om de veroordeling van de tegenpartij te bereiken.
›› Als de tegenpartij (of diens advocaat) verschijnt, legt u en daarna de tegenpartij zijn standpunt
uit. Er wordt gekeken of een vergelijk mogelijk is (toegevingen …).
»» Wordt een verzoening bereikt, dan wordt dit opgeschreven in een proces-verbaal van verzoening dat alle partijen met de vrederechter en de griffier ondertekenen.
»» Is een verzoening onmogelijk, dan wordt in een proces-verbaal vastgesteld dat er geen verzoening is. In dat geval kan u een procedure starten om de veroordeling van de tegenpartij te bereiken.

 De naleving van het proces-verbaal van verzoening
Dit proces-verbaal heeft dezelfde waarde als een vonnis.
Leeft de tegenpartij dit niet na, dan kunt u aan een gerechtsdeurwaarder vragen om de tegenpartij daartoe te dwingen.
U of de gerechtsdeurwaarder zullen daarvoor eerst de grosse (een officieel getekend afschrift) moeten bestellen op de griffie.
De gerechtsdeurwaarder zal dit proces-verbaal dan betekenen (officieel aan de tegenpartij meedelen).
Eventueel moet de gerechtsdeurwaarder daarna beslag leggen bij de tegenpartij als deze het niet vrijwillig naleeft en bijvoorbeeld niet betaalt.
De betekening en het beslag kosten al snel 500 euro. Als de tegenpartij de kosten niet kan betalen of de verkoop van haar inboedel niet veel opbrengt – iets wat vaak gebeurt – zult u deze kosten uiteindelijk zelf moeten dragen. Vergeet ook niet dat het loon van de tegenpartij slechts in beslag kan worden genomen wanneer dit meer dan ongeveer 1000 euro per maand bedraagt.
Bezin eer u begint om al deze kosten te maken!

Tegen het proces-verbaal van minnelijke schikking kan de tegenpartij geen verzet of hoger beroep aantekenen. Het geldt als een vonnis zodat u geen procedure hoeft te beginnen om nog eens hetzelfde te krijgen.

Met een verzoening bespaart u zich de kosten en lasten van een soms duur en aanslepend proces
waarvan u de uitslag niet kunt voorspellen. Daarom is het nuttig om vooraf goed na te denken
welke toegevingen u uiteindelijk wil doen.
Dienst Communicatie