Garantiecertificaat

Garantiecertificaat Bijlage XI bij het K.B. van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren.

Art. 30. [1 § 1. De verantwoordelijke van de kwekerij of handelszaak geeft bij de verkoop van een hond of een kat een waarborg over de gezondheid van het dier.
Daartoe overhandigt hij de koper een behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage XI. Een exemplaar van dit certificaat wordt gedurende ten minste zes maanden door de verkoper bewaard. Dit exemplaar wordt ter beschikking gehouden van de controlerende overheid.

Kijk of u het nieuwe garantiecertificaat heeft meegekregen dat geldig is vanaf 21/4/2019 en volgens de regelgeving op papier moet ondertekend worden bij elke verhandeling van honden en/of katten bij alle erkende kwekers (hobby, beroeps en kweker-handelaar).

Kijk of er geen wijzigingen in de tekst zijn aangebracht
 wat in strijd is met artikel 1649quinquies van het burgerlijk wetboek samen gelezen met artikel 1649octies burgerlijk wetboek. Ook in strijd met artikel 30 kb 27 april 2007.

Kijk of het volgnummer bovenaan is ingevuld, zo niet is dit een inbreuk op artikel 30, § 1, zin 2 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 hetwelk stelt: “Daartoe overhandigt hij de koper een behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage XI.” Op fiscaal vlak begrijpt u dat het niet zonder reden is dat het volgnummer niet wordt ingevuld. Immers, het betreft een boekhoudkundig document waaruit moet blijken hoeveel puppy’s er verkocht zijn. Indien het volgnummer niet is ingevuld, is de kans reëel dat deze ondernemer bepaalde inkomsten niet aangeeft. Gelet op de gemiddelde verkoopprijs van een rashond van rond de 750 euro (exclusief BTW), is duidelijk dat er een aanzienlijk risico is dat belangrijke belastinginkomsten (directe en indirecte belastingen) ontdoken worden.

Kijk of de beschrijving van het dier op het garantiecertificaat overeenkomt
 met de gegevens in het paspoortje (chipnummer, ras, geslacht,  geboortedatum, inentingsdatum, …)

Is het certificaat door beide partijen getekend ?

BELANGRIJK !!!
Het samen aanbieden en cumuleren van de “ALGEMENE VERKOOPSVOORWAARDEN” met het GARANTIECERTIFICAAT  door de verkoper aan de consument, maakt een misleidende handelspraktijk uit in de zin van artikel VI.97,77 van het Wetboek Economisch Recht. Beide documenten spreken elkaar voor een stuk tegen en zaaien dus verwarring bij de consument.

Bovendien strijdt het beding in de “Algemene verkoopsvoorwaarden” waarin gesteld wordt dat de koper alleen maar zou mogen handelen in overleg met de dierenarts die is aangeduid door de verkoper met artikel 1649 octies van het Burgerlijk Wetboek.

Het Arrest Raad van State nr. 247.721 van 8 juni 2020 van Animaux Zoo/Andibel tegen het Vlaamse Gewest heeft het gebruik van het Garantiecertificaat integraal goedgekeurd. Het gebruik van de “Algemene verkoopsvoorwaarden” is nietig.