PV POLITIE

Voor de politiediensten!!!

Na aankoop van een gezelschapsdier met conformiteitsgebreken bij een malafide fokker kan en moet er uiteraard door de benadeelde klant klacht worden ingediend bij de politie.

De politie :
– MAG MENSEN NIET ENKEL DOORVERWIJZEN NAAR EEN VREDERECHTER
– MAG ZICH ER NIET VANAF MAKEN MET EEN MELDING
– HEEFT DE PLICHT PV OP TE STELLEN ( codificatie “inbreuken dierenwelzijnswet (code 63)” en “oplichting zonder internet”).

Alain Peeters, eerste hoofdinspecteur interventiepolitie – toezichthouder milieuhandhaving bij de Oostendse politie gaf de volgende aanvullende informatie voor de collega’s:

“Art. 34. § 1. Onverminderd de ambtsbevoegdheid van de officieren van gerechtelijke politie worden overtredingen op deze wet en op de uitvoeringsbesluitenervan en op de Europese verordeningen, beschikkingen en besluiten ter zake opgespoord en vastgestelddoor:1° de leden van de federale en lokale politie;”

De politie is in eerste instantie aangeduid om deze wanbedrijven (want correctionele straffen mogelijk) op te sporen en vast te stellen. Op basis van een aangifte/klacht kunnen zij, onder leiding van het parket, een opsporingsonderzoek voeren.

Op basis van een verhoor kunnen de gepleegde inbreuken, op basis van het KB houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, dd 27/04/2007, in kaart worden gebracht.Dit KB is een uitvoeringsbesluit van de basis(dierenwelzijns)wet van 14/08/1986.


Voor de klanten!!!

Klachten die bij de politie kunnen ingediend worden op grond van:

 • Oplichting: Artikel 496 van het Strafwetboek: “Hij die met het oogmerk om zich een zaak toe te eigenen die aan een ander toebehoort door het aanwenden van listige kunstgrepen zich zaken doet afgeven, maakt zich schuldig aan oplichting.”

In casu zijn de listige kunstgrepen:

1° het verzwijgen van de herkomst van de hond bij de aankoop waardoor pas bij thuiskomst gezien wordt aan het paspoort dat het een puppy uit Oost-Europa betreft.

2° het extra aanrekenen van 50 € registratiekosten terwijl deze volgens het garantie-certificaat reeds in de aankoopprijs van X  € in begrepen zijn.

De zaak van een ander die zich is toege-eigend is: de aankoopprijs van de hond en extra registratiekosten.

 • De verkoop van een zieke hond: verboden op grond van artikel 27, § 1 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren, samen gelezen met artikel 41 van de Dierenwelzijnswet van 14 augustus 1986.
 • Vervalste leeftijd: Dierenarts X heeft direct opgemerkt dat de leeftijd van de pup niet klopt met de datum vermeld in het paspoort. De pup is jonger en heeft volgens de dierenarts de leeftijd van minstens 15 weken niet bereikt op het moment van import: klacht indienen op grond van verordening (eu) nr. 576/2013 van het Europees parlement en de raad van 12 juni 2013 betreffende het niet-commerciële verkeer van gezelschapsdieren en tot intrekking van Verordening (EG) nr. 998/2003 samen gelezen met Koninklijk besluit houdende de veterinairrechtelijke voorschriften voor het verkeer van honden, katten en fretten van 13 DECEMBER 2014. Dit heeft voor gevolg dat de verplichte inenting tegen rabiës ook niet geldig is en de pup mogelijks een gevaar kan betekenen voor de volksgezondheid.
 • De verplichte quarantaineperiode van 10 dagen werd niet gerespecteerd. Artikel 19/4 van het K.B. van 27/4/2007 houdende de erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren.
  § 3. De dieren afkomstig uit een andere kwekerij worden bij aankomst in de handelskwekerij in quarantaine geplaatst voor een periode van ten minste tien dagen. Die periode kan op gemotiveerde beslissing van de contractdierenarts of van de dienst verlengd of beperkt worden.
  § 4. De dieren afkomstig uit andere kwekerijen worden niet verhandeld vooraleer ze door de dierenarts na afloop van de quarantaineperiode zijn onderzocht en door hem gezond en geschikt voor verhandeling zijn verklaard. Hij bevestigt dat in het bezoekrapport, vermeld in artikel 6, § 2, of in het register, vermeld in artikel 19/3, § 2.
 • De verantwoordelijke van een dier gaf valse informatie over ondermeer de leeftijd, de afkomst of de benaming van een te koop aangeboden dier. Dit is een inbreuk op het K.B. 27 APRIL 2007. – Koninklijk besluit houdende erkenningsvoorwaarden voor inrichtingen voor dieren en de voorwaarden inzake de verhandeling van dieren. Art. 27. § 3.
 • Het  garantiecertificaat is niet genummerd. Meer bepaald is het volgnummer open gelaten. Dit is een inbreuk op artikel 30, § 1, zin 2 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 hetwelk stelt: “Daartoe overhandigt hij de koper een behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage XI.” (ondergetekende onderlijnt). Op fiscaal vlak is het niet zonder reden is dat het volgnummer niet wordt ingevuld. Immers, het betreft een boekhoudkundig document waaruit moet blijken hoeveel puppy’s er verkocht zijn. Nu het volgnummer niet is ingevuld, is de kans reëel dat deze ondernemer bepaalde inkomsten niet aangeeft. De pup kostte X € en moest contant betaald worden.

 • Het meegeven van de Algemene Verkoopsvoorwaarden die strijdig zijn met het nieuwe garantiecertificaat dat verplicht met de koper moet meegegeven worden sinds 21 april 2019. In het nieuwe garantiecertificaat staat dat de koper vrije keuze heeft van dierenarts en aanspraak kan maken op de integrale terugbetaling  van de dierenartskosten.

Mee af te geven stukken bij het indienen van de klacht, met verzoek tot aanhechting aan de geakteerde klacht:

 • Kopie van uw ingebrekstelling
 • het paspoort van de hond/kat
 • Kopie van het Garantiecertificaat
 • Bewijzen van uw gemaakte dierenartskosten
 • Dierenartsverslagen
 • Autopsierapport

BELANGRIJK!
Bij weigering van politie om PV op te stellen, verwijs naar deze website en/of bel naar de Dierengarantie op 0484/14.88.61.

Het is zeer belangrijk om, nadat de klacht is ingediend, een kopie te vragen van het pv dat is opgesteld naar aanleiding van de gedane klacht en dit na te lezen. Eventuele typfouten kunnen dan nog verbeterd worden.

Men dient ook te vragen dat men de status van benadeelde partij krijgt, de geleden schade is gelijk aan de aankoopprijs van de hond, opgeteld met alle dierenartskosten.


Samenvatting:
Mogelijke klachten in te dienen bij de politie:

 1. Oplichterij door verzwijgen van de herkomst van de hond/kat
 2. Oplichterij door het extra aanrekenen van 50 € registratiekosten
 3. Verkoop van een zieke hond/kat
 4. Vervalste leeftijd, ongeldige rabiësinenting
 5. Niet respecteren van de quarantaineperiode van 10 dagen
 6. Niet genummerd garantiecertificaat
 7. Meegeven van Algemene Verkoopsvoorwaarden strijdig met het garantiecertificaat