Ik kocht een zieke pup. Wat nu ?

 • U verwittigt de verkoper schriftelijk. Indien u dit telefonisch doet, moet u altijd erna een schriftelijke bevestiging naar de verkoper sturen van wat werd gezegd en afgesproken. Dit voor de bewijslast achteraf.
 • Laat u nooit intimideren door een scheldende, roepende, tierende, intimiderende of bedreigende verkoper. Verlaag u niet tot zijn of haar niveau en blijf kalm en hoffelijk. Zet ook niets op sociale media wat later tegen u kan gebruikt worden. Geef de verkoper niet de kans om een klacht voor laster tegen u in te dienen. U bereikt er toch niets mee. U kan wel uw verhaal op een neutrale manier brengen met vermelding van de initialen van de verkoper en de woonplaats. Zo kunt u misschien wel mensen sensibiliseren om weg te blijven van malafide (brood)fokkers.
 • U heeft vrije keuze van dierenarts. Laat u dus niet intimideren door de verkoper die gaat aandringen om uw pup naar zijn bedrijfsdierenarts te brengen omdat u anders zelf de dierenartskosten zal moeten betalen. Uit ervaring weten we dat ze niet alle middelen uit de kast zullen halen om uw pup te redden en de kans is groot dat u deze niet levend zal terug zien. Het is voor de verkoper goedkoper u een nieuwe pup mee te geven. Consumenten die gehecht zijn aan hun dier kunnen zich daar niet in vinden. Meestal betalen zij zelf dan de kosten voor een dierenarts.
 • Bewaar alle betalingsbewijzen: Aankoop, dierenartskosten, medicatie, autopsie, etc…
 • Kijk of het garantiecertificaat overeenkomt met Bijlage IX van het K.B. van 27 april 2007 en er geen wijzigingen in de tekst zijn aangebracht wat in strijd is met artikel 1649quinquies van het burgerlijk wetboek samen gelezen met artikel 1649octies burgerlijk wetboek. Ook in strijd met artikel 30 kb 27 april 2007.Kijk of het volgnummer bovenaan is ingevuld, zo niet is dit een inbreuk op artikel 30, § 1, zin 2 van het Koninklijk Besluit van 27 april 2007 hetwelk stelt: “Daartoe overhandigt hij de koper een behoorlijk ingevuld garantiecertificaat dat overeenstemt met het model in bijlage XI.” Op fiscaal vlak begrijpt u dat het niet zonder reden is dat het volgnummer niet wordt ingevuld. Immers, het betreft een boekhoudkundig document waaruit moet blijken hoeveel puppy’s er verkocht zijn. Indien het volgnummer niet is ingevuld, is de kans reëel dat deze ondernemer bepaalde inkomsten niet aangeeft. Gelet op de gemiddelde verkoopprijs van een rashond van rond de 750 euro (exclusief BTW), is duidelijk dat er een aanzienlijk risico is dat belangrijke belastinginkomsten (directe en indirecte belastingen) ontdoken worden.
 • Kijk of de beschrijving van het dier op het garantiecertificaat overeenkomt met de gegevens in het paspoortje (chipnummer, ras, geslacht,  geboortedatum, inentingsdatum, …)
 • Is het certificaat door beide partijen getekend ?
 • Begint het paspoort BE of met SK (Slowakije), CZ (Tsjechië) of HU (Hongarije)?
 • Is de invoerder in het paspoort vermeld in de lijst van buitenlandse “kwekers” van het ministerie?
 • Bij twijfel of de pup uit eigen kweek komt, kan u de worpfiche opvragen per mail als volgt:

Chipnummer: XXXXXXXXXXXXXXX
Paspoortnummer: XX XXXXXXXXXX
Geboren op:
Gekocht op:

Graag hadden we van u het bewijs ontvangen dat ons (zieke) pupje uit uw eigen kwekerij komt,  gebaseerd op Art. 18, § 2 KB 27 april 2007:
2. Daarnaast houdt de verantwoordelijke voor elke worp, een foksteekkaart bij waarvan het model wordt vastgesteld in bijlage VI B.  De verwerver van een dier kan de gegevens over de worp raadplegen, met uitzondering van de gegevens van de andere verwervers.

 Op deze fiche/foksteekkaart komen volgende gegevens voor: het identificatieteken van het moederdier of haar volgnummer in de inventaris van de vrouwelijke fokdieren, identificatiegegevens van het vaderdier, geboortedatum, aantal geboren jongen en aantal gespeende jongen. Daaronder komen dan de gegevens per jong:  identificatiegegevens van elk verhandeld jong dier, geslacht, datum van vertrek, gegevens van de verwerver. De verwerver van een dier kan de gegevens over de worp raadplegen, met uitzondering van de gegevens van de andere verwervers.

Graag hadden wij dus deze gegevens ontvangen voor onze pup.

Dank bij voorbaat.

Uw naam

 • Stuur een aangetekende brief naar de verkoper met vermelding van aankoopdatum, naam, ras, ware leeftijd en ziekte van je puppy of kitten/datum overlijden/… 
 • Stap naar de politie om een proces-verbaal te laten opstellen. Het is daarbij cruciaal dat u de status krijgt van benadeelde partij. Dit is geen kwestie voor het vredegerecht. U bent immers opgelicht want X heeft u een zieke hond/kat verkocht die ook nog eens jonger bleek te zijn dan wat vermeld staat in het paspoort. Dit is een zaak voor het strafrecht. Stel dat bijvoorbeeld Gaia een rechtszaak aanspant, dan is het essentieel dat uw klacht op de juiste wijze door de politie geregistreerd werd dus met een proces verbaal met uw status als benadeelde partij. Een klacht die niet geregistreerd staat, bestaat immers niet. Je neemt alle documenten mee naar de politie: aangetekende brief/ geschreven communicatie, aankoopbewijs, garantiecertificaat, paspoort, vaccinatieboekje, bewijzen van alle dierenartskosten met duidelijke vermelding van de ziekte, … . Uw klacht wordt enkel genoteerd wanneer u een PV-nummer kreeg. Vraag dit PV-nummer net als een kopie van uw verhoor aan de politie. Het PV-nummer geeft u de mogelijkheid om bij het parket na te gaan welke stappen er reeds werden ondernomen naar aanleiding van uw klacht. Klopte de leeftijd van uw dier? Indien niet, heb je een geschreven bewijs van uw dierenarts welke de ware leeftijd was? Voeg dat document zeker ook toe aan de bewijslast en het proces verbaal.
 • Als u “gratis” bijstand wil en/of een klacht wenst in te dienen, vervolledig het worddocument onderaan en mail dit ingevuld formulier samen met de gevraagde kopies van het paspoort en garantiecertificaat zo snel mogelijk naar info@dierengarantie.be

Worddocument klacht